Územný plán obce Belža

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 13.11.2018 MK/A/2018/15430-5


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu:

„Územný plán obce Belža“

Obstarávateľ, Obec Belža, v zastúpení starostom, Obec Belža 80, 044 58 Seňa, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a neskôr podľa § 9 ods. 5 zákona správu o hodnotení a návrh predmetného strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 ods. 5 zákona vypracoval a doručil mestu Košice záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KS-OSZP-2018/008784 zo dňa 21.09.2018.

Obsah záverečného stanoviska v elektronickej forme je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia a je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Oznámenie o doručení dokumentu je tiež zverejnené na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky