Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04

K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 15.05.2019  MK/A/2019/12495-7

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.05.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu:

„Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04“

Obstarávateľ, Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200, 044 58 Seňa, predložil podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice - okolie – odbor starostlivosti o životné prostredie na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti určilo podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

V zmysle § 8 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice a webovom sídle www.kosice.sk, pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 príslušnému orgánu: OÚ Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky