Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 15.04.2019 MK/A/2019/12495

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:

„Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky č. 04“

Obstarávateľ, Obec Seňa, v zastúpení starostkou obce, Seňa 200, 044 58 Seňa, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie).

Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 23.04.2019. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky