Územný plán obce Seňa, Zmeny a doplnky č. 04

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 09.05.2019 MK/A/2019/12495-5


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.05.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument :

„Územný plán obce Seňa, Zmeny a doplnky č. 04“

Obstarávateľ, Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200, 044 58 Seňa, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.

Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania a rozsahu strategického dokumentu a výsledkov zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 5 zákona o EIA vydal Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU -KS-OSZP-2019/005821 zo dňa 29.04.2019, že navrhovaný strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona o EIA.

Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 7 ods. 7 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci posudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk. Ing. Mária Kottferová vedúci referátu životného prostredia a energetiky