Územný plán obce Valaliky – etapa koncept ÚPN-O - doručenie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 03.06.2021
MK/A/2021/15226


Mesto Košice oznamuje verejnosti, že mu bolo dňa 02.06.2021 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“ a koncept ÚPN O:


„Územný plán obce Valaliky – etapa koncept ÚPN-O“


Obstarávateľ, Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu správy o hodnotení.
Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice, referát životného prostredia a energetiky (tel. kontakt kl.720) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia, t.j. najmenej do 24.06.2021 (od 03.06.2021). Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia a oznámenie o doručení strategického dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o správe o hodnotení do 21 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie o správe o hodnotení zverejnené obcou - na adresu: Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky