Prejsť na obsah

Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021 Oznámenie o prerokovaní

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods.1 Stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu „Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021 s odborným výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods.1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 23.6.2021 o 15:00 hod.
v budove Kultúrneho domu MČ Košice – Myslava, Pod Horou 22, 04016 Košice


Do návrhu Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021 je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk.
Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021 do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.