Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 10.07.2018
MK/A/2018/12859-4

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.07.2018 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument:
„Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“


Obstarávateľ, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon EIA“), oznámenie o strategickom dokumente.
Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania a rozsahu strategického dokumentu a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2018/023819 zo dňa 25.06.2018, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 7 ods. 7 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovaného dokumentu.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky