Prejsť na obsah

Územný plán zóny „Košice – Pereš, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská"

Obstarávateľ strategického dokumentu, Mesto Košice, zastúpené   primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len oznámenie)  „Územný plán zóny Košice – Pereš, Zmeny a doplnky Lokalita Krompašská“.