Prejsť na obsah

Územný plán zóny Košice – Pereš, Zmeny a doplnky Lokalita Krompašská - rozhodnutie o neposudzovaní

Obstarávateľ, Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil na OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o strategickom dokumente