Prejsť na obsah

Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky č. 7/2018 - Oznámenie nového prerokovania návrhu - verejná vyhláška

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík, Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA), ako aj výsledku rokovania s nadradeným orgánom územného plánovania o ďalšom postupe obstarávania a spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie začalo s novým prerokovaním Územného plánu zóny Lorinčík (ďalej ÚPN-Z), Zmeny a doplnky č. 7/2018.

Predmetom týchto zmien a doplnkov je celé riešené územie platného ÚPN-Z Lorinčík (teda nie iba parciálne lokality so zmenou funkčného využitia a priestorového usporiadania), a to z dôvodu zmeny princípu regulácie priestorového usporiadania stavieb - v rámci záväznej časti - na celom riešenom území ÚPN-Z.

Spracovateľom ÚPN-Z Lorinčík, ZaD 2018 je Livinark - Ing. arch. Branislav Ivan, autorizovaný architekt SKA, registr. č. 2147AA.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Ľubomír Polák, registr. č. 296.

Nové verejné prerokovanie návrhu ZaD č. 7/2018 ÚPN-Z Lorinčík sa bude konať 20.7.2020 o 15.30 v priestoroch Kultúrneho domu MČ Košice - Lorinčík.

Kvôli obmedzeniu kapacity z dôvodu epidemiologických opatrení je odporúčaná prítomnosť iba jedného z partnerov resp. vlastníkov dotknutých pozemkov.

S novoupraveným návrhom ZaD č. 7/2018 ÚPN-Z Lorinčík sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie (v pracovných dňoch počas úradných hodín), na Úrade MČ Košice – Lorinčík, a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk. Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu platnosti doručenia, za ktorý sa pokladá dátum 15 dní od zverejnenia Oznámenia – verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

Písomné pripomienky občanov - dotknutých vlastníkov, ktorí ich podali na základe oznámenia verejného prerokovania konaného 30.1.2019 a ktoré neboli akceptované ani v novom návrhu ZaD ÚPN-Z, budú riešené v zmysle § 23 ods. 4 stavebného zákona, samostatne (nie je preto potrebné ich nanovo zasielať).