Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves - neposudzovanie

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 27.08.2019 MK/A/2019/16185-5


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.08.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument :


„Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“

Obstarávateľ, Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.

Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania a rozsahu strategického dokumentu a výsledkov zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 5 zákona o EIA vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU -KE-OSZP3-2019/034782 zo dňa 20.08.2019, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 7 ods. 7 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

 

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky