Prejsť na obsah

Územný plán zóny Rozália Košice

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 stavebného zákona, v zmysle §19b ods. 1 písm. a) stavebného zákona zverejňuje
o z n á m e n i e
o začatí obstarávania: „Územného plánu zóny Rozália Košice".
V zmysle §2a stavebného zákona Mesto Košice zabezpečuje obstarávanie (ÚPN-Z) Rozália Košice, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Miroslava Rohaľa, registračné číslo 269.
Spracovateľom (ÚPN-Z) Rozália Košice je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.
Obstaranie ÚPN Z je v súlade s požiadavkou, na ktoré časti územia mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zóny, formulovanou v záväznej časti nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN HSA Košice.
Účelom je obstaranie ÚPN Z v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom ustanoveniam § 12 a § 13 stavebného zákona a § 7, § 8 ods. 4), § 9 a § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacích dokumentáciách ako hierarchicky najnižšieho a najpodrobnejšieho územnoplánovacieho dokumentu pre dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov reg. C, č. p. 8304/7, 8304/2, 8361/23, 8361/10, 8080, 1083, 1075/1, 1077, 1079, 1081, k. ú. Severné Mesto (viď. prílohu.)
ÚPN Z bude obstaraný v etapách:
1. prieskumy a rozbory – v rozsahu textovej, grafickej časti s identifikáciou problémov a formuláciou vstupov a návrhu požiadaviek na riešenie návrhu
2. zadanie - v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami
3. prerokovanie a schválenie zadania
4. návrh - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú a záväznú časť
5. prerokovanie a schválenie návrhu


Vzhľadom na dôležitosť pripravovaného dokumentu žiadame dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie a právnické osoby o poskytnutie podkladov a informácií o navrhovaných rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj riešeného územia limitujú.
Zároveň Vás žiadame o poskytnutie podkladov, uvedených v § 7a stavebného zákona, ktoré sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.
Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie a právnické osoby môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa doručenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.