Prejsť na obsah

V lokalite Demeter sa v rámci projektu snažili definovať príčiny vzniku problémov, ale navrhnúť aj reálne riešenia so zapojením obyvateľov

Centrum komunitného rozvoja a Mesto Košice ako partneri projektu „Rozvoj lokality Demeter" informovali o výsledkoch projektu, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu / Fondu sociálneho rozvoja v rámci grantovej výzvy Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie.

„Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť predpoklady pre zamestnateľnosť sociálne vylúčenej skupiny rómskeho obyvateľstva jej aktivizáciou a prispieť k udržateľnému rozvoju komunity, prostredníctvom rešpektovania princípov kultúrnej, sociálnej, ekonomickej a environmentálnej diverzity," uviedla manažérka projektu Blanka Berkyová z Centra komunitného rozvoja. Úvodnými aktivitami projektu bol dotazníkový prieskum, ktorý pod metodickým vedením Centra komunitného rozvoja realizovali dvaja pracovní asistenti pochádzajúci priamo z lokality, ktorá leží na rozhraní dvoch mestských častí Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce. Cieľom dotazníka bolo získať základné údaje pre vypracovanie diagnózy komunity a zároveň začať cielene aktivizovať a mobilizovať obyvateľov Demetera. Dotazník vyplnilo 120 dospelých obyvateľov.

Súbežne s dotazníkovým prieskumom mali deti a mládež za úlohu nakresliť, ako si v budúcnosti predstavujú miesto kde budú žiť, ako trávia svoj voľný čas, aké majú sny a tajné želania. Do kreslenia sa zapojilo 70 detí vo veku od 4 do 18 rokov. Technickú a organizačnú stránku realizácie aktivity prebrali na seba rodičia a pracovní asistenti.
Najdôležitejšími aktivitami projektu boli pravidelné plánovacie stretnutia, na ktorých sa zúčastňovali obyvatelia komunity, pracovní asistenti- Zlatica Turtáková, Emil Turták, zástupcovia mesta z oddelenia sociálnych vecí a kultúry Emília Bujňáková a Matúš Háber a zástupcovia Centra komunitného rozvoja Blanka Berkyová, Bohdan Smieška, Jana Andreasová, ktorí zabezpečovali manažovanie projektu, jeho metodické vedenie a odborné konzultácie.

Počas 14 stretnutí bola vypracovaná SWOT analýza, definované hlavné problémy lokality aj s definovaním príčin ich vzniku. Posledné stretnutia boli venované navrhovaniu reálnych riešení pre lokalitu tak, aby sa do ich riešenia mohli zapojiť aj jej obyvatelia. Na stretnutiach sa plánovacia skupina venovala otázkam kvality bývania, potreby rekvalifikačných kurzov pre mužov aj ženy, otázkam ako znížiť nedoplatky za nájom, vodu, alebo ako prepojiť aktivačné práce s úpravami životného prostredia, ako vytvoriť deťom priestor na hranie. „Za jeden z úspechov projektu môžeme označiť dohodu o splátkových kalendároch s Bytovým podnikom mesta Košice, ale aj získanie zamestnania pre jedného z asistentov v profesii asistent komunitného sociálneho pracovníka," uviedla Blanka Berkyová.

Záverečným dokumentom projektu je publikácia Akčný plán rozvoja lokality Demeter, ktorá podrobnejšie približuje verejnosti aktivity projektu, spôsob spolupráce obyvateľov, mimovládnej organizácie a mesta Košice a návrhy na zmiernenie dôsledkov dlhodobých problémov lokality. „V akčnom pláne sú návrhy riešení pre udržiavanie poriadku - poriadkové hliadky, návrhy ako zabezpečiť opravu schodov a čisté okolie v rámci aktivačných prác, ale napríklad aj to, že ihrisko pre deti sa dá vybudovať svojpomocne, že sa tak isto dajú osadiť aj lavičky, že by sa pre tieto účely dali získať zvyšky stavebného materiálu a veľa iných užitočných, ale hlavne realizovateľných návrhov zo strany obyvateľov Demetera," konkretizuje Blanka Berkyová.

Projekt Rozvoj lokality Demeter prispel k podpore komunitnej sociálnej práce, k aktivizácii, motivácii, mobilizácii obyvateľov, k zvýšeniu miery podielu obyvateľov na riešení vlastnej nepriaznivej situácie a prevzatí zodpovednosti za stav a budúce zmeny na Demeteri. Zabezpečila sa realizácia úloh vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice, vytvorili sa podmienky pre spoluprácu medzi obyvateľmi , mimovládnymi organizáciami a mestom Košice. Akčný plán pre danú lokalitu je dokumentom, ktorý sa plánuje využiť aj v rómskych komunitách v Nitre.

Spolupráca na texte :
Ing. Blanka Berkyová – manažérka projektu
Centrum komunitného rozvoja
Havanská 26, 040 13 Košice
Tel/fax.055 636 77 56 , e-mail: blanka@ckr.sk