Prejsť na obsah

V meste fungujú tri zberné dvory

Zberné dvory
Mesto Košice má zriadené tri zberné dvory, na Jesennského ulici č. 4, Pri bitúnku č. 11 a na Popradskej ulici /križovatka Popradskej a Košického vládneho programu/, kde môžu občania bezplatne odovzdať vytriedené komunálne odpady, drobný stavebný odpad (do 1 m³), nebezpečný odpad z domácnosti, bielu techniku, batérie, pneumatiky, nadrozmerný odpad, plasty, papier, kov, sklo, biologický odpad zo záhrad, textil, farby, elektro-odpad a pod.
Prevádzkové hodiny zberných dvorov sú pondelok až sobotu. Režim prevádzkových hodín je určený v zimnom období (od 1.10. do 30.3) v pondelok až v piatok od 9,00 do 17,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 15,00 hod. V letnom období (od 1.4. do 30.9.) sa čas predlžuje, v pondelok až v piatok od 7,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 7,00 do 18,00 hod..

Odpad mimo zberných miest
Napriek dostatočnému počtu zberných nádob a cyklov denne, ako aj prevádzkovaniu zberných dvorov, nachádzajú pracovníci KOSIT-u množstvo odpadu uloženého na stanovištiach mimo zberných nádob, ale aj za objektmi garáží, v parkoch, lesíkoch, potokoch a pod..
Takto uložený odpad je porušovaním zákona o odpadoch a všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s odpadom.
Tento nepriaznivý stav spôsobuje mestu zvýšené náklady pri odstraňovaní nevhodne uloženého odpadu.

Zdroj: Oddelenie výstavby a životného prostredia