Prejsť na obsah

VALEO SLOVAKIA - VÝROBNÝ ZÁVOD PEREŠ

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 29.1.2007
A/2007/00386/457

Oznamujem občanom, že dňa 25.1.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„valeo slovakia - výrobný závod pereš ."


Navrhovateľ Enviroconsult, s.r.o., Žilina, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa VALEO SLOVAKIA, s.r.o., Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „VALEO SLOVAKIA – výrobný závod Pereš."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 23.2.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 19.2.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice