Prejsť na obsah

VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY - MOLDAVA


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 27.8.2007
A/2007/09755/457

Oznamujem občanom, že dňa 24.8.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť:

„vedenie 2 x 400 kV LEMEŠANY - MOLDAVA".

Navrhovateľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie stavby „Vedenie 2x400 kV Lemešany – Moldava (1. etapa: TR Moldava – USSK) , ktorá podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona v spolupráci s príslušným a povoľujúcim orgánom, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania správu o hodnotení nahrádzal spracovaný zámer uvedenej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 37 ods. 4 zákona z posúdenia navrhovanej činnosti vydalo záverečné stanovisko č. 1513/07-3.4/ak zo dňa 13.8.2007.

V zmysle § 37 ods. 5 zákona Vám oznamujem, že záverečné stanovisko je k dispozícii na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, 3. posch., kanc. D 321, každý pracovný deň od 8, 00 – 15, 00 hod. Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke www.kosice.sk do 27.9.2007.

primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice