Prejsť na obsah

VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY - MOLDAVA


M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 27.11.2006
A/2006/12091/457Oznamujem občanom, že dňa 23.11.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti:„vedenie 2 x 400 kV lemešany - Moldava .„


Navrhovateľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") zámer činnosti „Vedenie 2x400 kV Lemešany - Moldava" na posúdenie podľa zákona.

Zámer bol posúdený a s prihliadnutím na písomné stanoviská Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom u r č i l o v zmysle § 30 zákona r o z s a h h o d n o t e n i a.


V zmysle § 30 ods. 4 zákona je rozsah hodnotenia zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice do 22.12.2006.Ing. František Knapík
primátor mesta Košice