Prejsť na obsah

Verejná obchodná súťaž na využitie asanačného pásma bola zrušená

Primátor Zdenko Trebuľa zrušil obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie asanačného pásma v obvodovom centre Terasa.

Hlavným dôvodom je nejednoznačný záver výberovej komisie, ktorá vyhodnocovala súťaž. Do obchodnej súťaže sa prihlásil jediný záujemca, komisia po prvom kole požiadala o doplnenie niektorých údajov, ale ani po druhom vypočutí neurobila jednoznačný záver. Zo šiestich členov dvaja hlasovali za návrh, jeden bol proti, jeden sa zdržal, jeden bol neprítomný a jeden sa vzdal členstva vo výberovej komisii, pretože nesúhlasil so spôsobom riešenia tohto územia.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže, ktoré pripravil Magistrát mesta Košice, budú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva, aby sa k nim vyjadrili aj poslanci. Budú môcť ovplyvniť požadované podmienky na riešenie dôležitého a významného územia mesta. Prerokovanie v MZ by mohlo zvýšiť aj záujem prípadných uchádzačov a účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

Podľa podmienok súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s uchádzačom, ktorý predložil najvýhodnejší návrh, súťaž zrušiť a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.