Prejsť na obsah

Verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj a prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené primátorom JUDr. Zdenkom Trebuľom v y h l a s u j e , v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj a prenájom nasledovného nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta:


A) PREDAJ

1. Nehnuteľnosť v MČ Košice - Západ, pozemok parcela č. 1393/399 s výmerou 3726 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bardejovská ul.)
2. Nehnuteľnosť v MČ Košice - Západ, pozemok parcela č. 1393/400 s výmerou 3154 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bardejovská ul.)
3. Nehnuteľnosť v MČ Košice - Západ, pozemok parcela č. 1393/401 s výmerou 3154 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bardejovská ul.)
4. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sídlisko KVP, časť parcely č. 3755/1 (novovytvorená parc. č. 3755/544) s výmerou 1033 m2 v k.ú. Grunt
5. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sídlisko KVP, časť parcely č. 3755/1 (novovytvorená parc. č. 3755/545) s výmerou 2534 m2 v k.ú. Grunt
6. Nehnuteľností v MČ Košice – DH a MČ Košice - Košická Nová Ves, pozemky parcely č. 2581/19 s výmerou 878 m2, č. 2581/20 s výmerou 650 m2, č. 2581/21 s výmerou 650 m2, parc. č. 2581/22 s výmerou 787 m2 v k.ú. Furča a pozemku parc. č. 435/3 s výmerou 163 m2 v k.ú. Koš. Nová Ves (Lingov)
7. Motorové vozidlo značky AVIA A 31 N, ev. č. KE 548 BD
8. Nehnuteľnosť v MČ Košie-Západ, pozemok parcela č. 2735/35 s výmerou 1667 m2, zast. plocha v k.ú. Terasa (Bernolákova ul.)
9. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sever, kotolňa súp. č. 3388 a pozemok parcela č. 7201 s výmerou 311 m2, zast. plocha v k.ú. Severné mesto (Lomnická ul.)
10. Nebytový priestor č. 1 v bytovom dome na Hronskej č. 8, súp. č. 189 na parcele č. 166, 167 v k.ú. Terasa vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 364/10000


B) PRENÁJOM

11. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 683 na parcele č. 483 v k.ú. Stred (Alžbetina č. 12)
12. Prenájom budovy súp. č. 778 s výmerou 358 m2 na parcele č. 78/65 a pozemkov parc. č. 78/65 s výmerou 358 m2 a parc. č. 78/66 s výmerou 1618 m2 v k.ú. Železiarne (priemyselná zóna v MČ Košice-Šaca)
13. Prenájom budovy súp. č. 4704 a 87 na parcelách č. 1188 a 1187 a pozemkov parc. č. 1186 s výmerou 280 m, parc. č. 1187 s výmerou 26 m2 a parc. č. 1188 s výmerou 292 m2 v k.ú. Skladná (Kukučínova č. 11)
14. Prenájom budovy súp. č. 54 na parcelách č. 1464/1 a 1464/2 a pozemkov parc. č. 1464/1 s výmerou 175 m2 a parc. č. 1464/2 s výmerou 32 m2 (Rázusova č. 37)
15. Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 798 na parcele č. 1093 v k.ú. Stredné mesto (Rooseveltova č. 3)

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie, v pracovných dňoch za poplatok 100,- Sk.

Návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením hesla: „Neotvárať - súťaž - názov príslušnej nehnuteľnosti" osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 31. 10. 2005.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.


JUDr. Zdenko T r e b u ľ a
primátor