Prejsť na obsah

Verejná súťaž o najvhodnejší návrh na využitie asanačného pásma v obvodovom centre Terasa

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené primátorom JUDr. Zdenkom Trebuľom v y h l a s u j e ,
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie asanačného pásma v obvodovom centre Terasa.

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť v pracovných na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. dv. 107/D, 1. poschodie.

Návrhy je potrebné doručiť v uzatvorenom obale s označením hesla: „Neotvárať - súťaž – asanačné pásmo" osobne (do podateľne) alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 26. 9. 2005 do 15.30 hod.

Výsledok výberu bude účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s uchádzačom, ktorý predložil najvýhodnejší návrh, súťaž zrušiť a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.


JUDr. Zdenko T r e b u ľ a