Verejná vyhláška

           Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku enviromentálnych záťaží podľa § 4 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v spojení s § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti podanej Ministerstvom životného prostredia SR, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava dňa 04.04.2019  

o z n a m u j e    z a č a t i e    k o n a n i e 

 

vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác na odstránenie enviromentálnej zážaťe  ,,K4 (002) / Košice - Juh - rušňové depo - SK/EZ/K4/1288,, podľa § 8 ods. 6 zákona o enviromentálnych záťažiach. 

 

V uvedenej veci zároveň podľa § 14 ods. 9 zákona o enviromentálnych záťažiach nariaďuje 

ú s t n e    p o j e d n á v a n i e, 

ktoré sa uskutoční

dňa 04.06.2019/utorok/o 09,00 hod. 

so stretnutím účastníkov konania v zasadačke Okresného úradu Košice, Odbou starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice (10. posch.).

 

 

 

Prílohy

1. PDF 185,01 KB Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov