Prejsť na obsah

Verejná zbierka v Krásnej

V Y H L Á S E N I E    Z B I ER K Y

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Krásna a  starosta Mestskej   časti   Košice - Krásna   v   zmysle  uznesenia  č.  661 schváleného  na   XXVII.   zasadnutí   miestneho   zastupiteľstva dňa 14. marca 2006

 

v y h l a s u j ú

verejnú zbierku na dostavbu Kultúrneho domu

 

Verejná zbierka bude prebiehať v období od 01. 05. 2006 do 30. 04. 2007 kombináciou dvoch spôsobov :

 

1/ bezhotovostným stykom zasielaním príspevkov na účet v peňažnom  ústave Dexia banka Slovensko, a. s., Hlavná 7, Košice    č. ú. 0402795002/5600

 

2/ prijímaním  príspevkov  v  hotovosti  do   pokladne  Miestneho  úradu   Mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 18 a zapísaním darcu  na zbieracie  listiny.

 

Zbierka  bola  vyhlásená z dôvodu nedostatku  finančných prostriedkov z rozpočtu  určených  na  dostavbu  Kultúrneho domu a zámeru ukončiť stavbu Kultúrneho domu do konca roka 2006.

 

Za vykonanie zbierky zodpovedajú : JUDr. Marek Kažimír – starosta, František Klik – predseda športovej a kultúrnej komisie a  Vincent Nagy – predseda stavebnej komisie.

 

Z dôvodu transparentnosti a kontroly použitia vyzbieraných prostriedkov dvaja darcovia, ktorí prispejú v kalendárnom roku najvyšším finančným príspevkom budú zvolení za členov stavebnej komisie miestneho zastupiteľstva.