Prejsť na obsah

verejné prerokovanie

OZNÁMENIE

Obec Čečejovce v spolupráci s obcami Cestice, Veľká Ida, MČ Košice - Šaca, mestom Košice a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že


dňa 17.mája 2007 (štvrtok) o 14.00 hodine
v Kultúrnom dome v Čečejovciach


sa bude v zmysle Zákona NR SR č.24 / 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať


verejné prerokovanie


Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie
„Vedenie 2x400 kV Lemešany - Moldava (1.etapa: TR Moldava - USSK)",


Upozorňujeme verejnosť, že môže doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení do 30 dní odo dňa zverejnenia, a to na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Do Správy o hodnotení predmetnej stavby je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Čečejovce, Cestice, Veľká Ida, na Miestnom úrade v Košiciach - Šaci a na Magistráte mesta Košice.

Štefan Magoči
starosta obce Čečejovce

V Košiciach , dňa 4.5.2007