Prejsť na obsah

VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „U. S. Steel Košice, s.r.o. – skládka nie nebezpečných odpadov“ - P


Váš list č./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto/Dátum
2038/07-3.4/hp A/2007/10115/457 Ing.Kottferová/6419 270 Košice 19.7.2007
25.6.2007

VEC
VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU „U. S. Steel Košice, s.r.o. – skládka nie nebezpečných odpadov" - POZVÁNKAMinisterstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 25.6.2007 č. 2038/07-3.4/hp doručeným na mesto Košice dňa 6.7.2007, že na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia zámeru, s prihliadnutím na doručené stanoviská a v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom v rámci posudzovania zámeru „U. S. Steel Košice, s.r.o. – skládka nie nebezpečných odpadov" v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. – skládka nie nebezpečných odpadov" navrhovateľa U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o., Košice.
Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli mesta Košice a na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk do 10.8.2007.
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom, Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetného zámeru, ktoré sa uskutoční

dňa 9. 8. 2007 (štvrtok) o 13.00 hod.
v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.

PROGRAM VEREJNÉHO PREROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu, vysvetlenie cieľov a oboznámenie o možnosti podania pripomienok
3. Informácia k zámeru stavby
4. Diskusia, záver.

S pozdravom

primátor mesta Košice
v.z. Ing. Jozef Filipko
námestník primátora mesta KošicePOZVANÍ

1. Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

2. Ministerstvo životného prostredia SR
odbor odpadového hospodárstva
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát ŽP
Rumanova 14
042 02 Košice

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice
Adlerova 29
040 22 Košice

5. za navrhovateľa
U. S. STEEL Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel Košice
044 54 Košice

6. Mestská časť Košice – Šaca
Železiarenská 9
040 15 Košice

7. Obecný úrad Veľká Ida
044 55 Veľká Ida

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ipeľská 1
042 20 Košice

9. Krajský úrad životného prostredia Košice
Komenského 52
040 96 Košice

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 4
040 01 Košice

11. Obvodný úrad Košice
Odbor krízového riadenia
Hroncova 13
040 01 Košice

12. Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

13. Obvodný pozemkový úrad
Popradská 78
040 11 Košice

14. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach
Hroncova 13
040 01 Košice

15. Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum rozvoja environmentalistiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

16. Útvar hlavného architekta mesta Košice
Hlavná 68
040 01 Košice

17. Verejnosť