VSD: 7 miliónov do Košíc

Primátor mesta Košice a zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) dnes podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. O hlavných cieľoch Memoranda napovedá už jeho názov. Konkrétne sa záväzky z neho plynúce týkajú najmä skvalitnenia elektroenergetickej infraštruktúry – jej rekonštrukcie, kabelizácie a zmeny časti vzdušného vedenia na podzemný variant, tiež činností súvisiacich s estetizáciou územia. VSD potvrdila záujem o partnerstvo prísľubom preinvestovania 7 miliónov eur v Košiciach, a to už do troch rokov. Aby čo najviac z nich išlo práve do spomínanej infraštruktúry, Mesto Košice bude k majetkovoprávnym vyrovnaniam pozemkov zaťažených vecným bremenom pristupovať s osobitným zreteľom.

VSD vyvíja intenzívne snahy o užšiu spoluprácu so samosprávami práve preto, aby dokázala zladiť svoje aktivity s plánmi samospráv a zlepšiť kvalitatívny štandard miest a obcí po elektroenergetickej stránke. Takto budú vopred pripravené a atraktívnejšie pre potenciálnych investorov, tiež na individuálnu bytovú výstavbu a všeobecný rozvoj. Obdobné Memorandá, vždy na mieru ušité konkrétnej obci alebo mestu, boli úspešne uzavreté už v 15 významných mestách východného Slovenska. V ďalších 6-tich mestách prebiehajú diskusie. „Predmetom tohto košického memoranda je takisto podpora projektov osožných pre mesto. Napríklad optimalizácia nákladov na elektrinu, prevzatie financovania pri pripojení KFA, pomoc pri realizácii projektov optimalizácie prevádzky sietí DPMK v lokalite Haniska – Ludvíkov Dvor – Pereš, projektov MET, takisto kľúčová ponuka - zvýšenie priamych investícii do mesta nad rámec zákonných povinností VSD. Tieto navýšené investície zahŕňajú aj požiadavky mesta spojené s estetizáciou územia. Pod estetizáciou územia si treba predstaviť najmä kabelizáciu vedení a ich ukladanie do zeme, čo vo finančnom vyjadrení pre nás znamená 2,5-násobne vyššie náklady, ak by sme to porovnávali s rekonštrukciou realizovanou pôvodnou vzdušnou technológiou. Ide o státisíce eur navyše len z dôvodu obmeny a zohľadnenia estetickej stránky," upresnil predseda predstavenstva a riaditeľ divízie Sieťové služby VSD Radoslav Haluška.

„Východoslovenská distribučná, a.s. bude realizovať obnovu svojej existujúcej infraštruktúry nad rámec svojich zákonných povinnosti vo vzťahu k zvýšeniu estetickej hodnoty územia a vo vzťahu k rozvojovým projektom.To že sa VSD rozhodla preinvestovať do konca roka 2020 až 7 miliónov eur totiž nie je povinnosť, ktorú by jej ukladal zákon, alebo nejaké nariadenia. Je to výsledok spoločenskej zodpovednosti tejto firmy a vzájomného efektívneho dialógu mesta Košice a spoločnosti, ktorý je zakotvený práve v tomto memorande," doplnil primátor mesta Košice Richard Raši.

VSD len v súvislosti s Memorandom zrealizuje elektroenergetické projekty pre takmer štyridsať ulíc a častí mesta. Investovať bude napríklad do lokalít a ulíc ako Ťahanovská, Omská, Holubyho, Tranovského, Čermeľské údolie, Trieda KVP, Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Kukučínova, Rázusova, Národná trieda, Dúhová a mnohé ďalšie.

VSD každoročne investuje do skvalitnenia, zvýšenia bezpečnosti a stability distribučnej sústavy približne 45 miliónov eur. Cieľom Memoránd, ako už bolo spomínané, je využiť investičný balík čo najefektívnejšie. A to jednak z pohľadu nákladov, aby čo najväčšia suma mohla ísť práve do zariadení a technológie, ale tiež z časového hľadiska. VSD chce investičné projekty naplánovať tak, aby boli zosúladené aj s ďalšími plánovanými aktivitami mesta, tiež aby sa všetky procesy maximálne urýchlili.

Video si pozrite tu: https://youtu.be/0d4qomA4y8g