Prejsť na obsah

Výberové konania na funkcie riaditeľov školských jedální

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konania
na funkciu riaditeľov školských jedální v Košiciach

1. Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice
2. Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice
3. Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a  zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé MŠ sa nachádzajú v prílohách

Termín podania prihlášky: 03. 07. 2017

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Na obálke uveďte meno odosielateľa a „Výberové konanie na funkciu riaditeľ Školskej jedálne + príslušná škola - NEOTVÁRAŤ"


Košice 12. 6. 2017

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH v.r.


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/