Prejsť na obsah

Výberové konania na riaditeľov materských škôl

Primátor mesta Košice

vyhlasujepodľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach

- MŠ Humenská 51
- MŠ Za priekopou 57

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

- Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov odbornej pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
- profesný životopis,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 30. 05. 2011

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa + príslušná škola."

Košice 09.05.2011

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, v.r.


/Zdroj: referát školstva, športu a mládeže  MMK/