Prejsť na obsah

Výberové konania na riaditeľov základných škôl

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V Ý B E R O V É K O N A N I E
Výberové konania na riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. Základná škola Družicová 4, Košice
2. Základná škola Gemerská 2, Košice
3. Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé ZŠ sa nachádzajú v prílohách

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 13. mája 2014

na adresu zriaďovateľa:

Magistrát mesta Košice,
oddelenie strategického rozvoja,
referát školstva, športu a mládeže,
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

- v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK + príslušná škola - NEOTVÁRAŤ".

- Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Košice 21.4.2014

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: referát školstva, športu a mládeže MMK/