Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov jedenástich materských škôl v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 na funkcie riaditeľov materských riaditeľov škôl v Košiciach:  
 
1. MŚ Miškovecká 20, Košice
2. MŠ Moldavská 23, Košice
3. MŠ Muškátová 7, Košice
4. MŠ Nešporova 28, Košice
5. MŠ Obrancov mieru 16, Košice
6. MŠ Obrancov mieru 20, Košice
7. MŠ Oštepová 1, Košice
8. MŠ Ovručská 14, Košice
9. MŠ Polianska 4, Košice
10. MŠ Smetanova 11, Košice
11. MŠ Turgenevova 38, Košice         
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé MŠ sa nachádzajú v prílohách
 
Termín podania prihlášky: 17. 05. 2019
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
 
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
  
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
 
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa - názov príslušnej materskej školy.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
V Košiciach 26. 04. 2019                                                    
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta
 
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/