Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov piatich materských škôl

Primátor mesta Košice vyhlasuje 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:     
 
1. MŠ B. Němcovej 4, Košice
2. MŠ Hrebendova 5, Košice
3. MŚ Park mládeže 4, Košice
4. MŠ Watsonova 2, Košice
5. MŠ Žiacka 18, Košice
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé ZŠ sa nachádzajú v prílohách
 
Termín podania prihlášky: 11. 09. 2020
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať do uvedeného termínu na adresu:
 
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať - výberové konanie + príslušná škola“.

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/