Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov piatich základných škôl

PRIMÁTOR  MESTA  KOŠICE
podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:
 
  1. ZŠ Belehradská 21, Košice
  2. ZŠ Bruselská 18, Košice
  3. ZŠ Hroncova 23, Košice
  4. ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
  5. ZŠ Užhorodská 39, Košice
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé ZŠ sa nachádzajú v prílohách
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 10. mája 2019  
 
na adresu zriaďovateľa:                    
 
Magistrát mesta Košice - oddelenie  školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „VK  + príslušná škola -   NEOTVÁRAŤ“.
 
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na  úrad. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
Košice  10.4.2019
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/