Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov piatich základných škôl v Košiciach /október 2023/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. ZŠ Bernolákova 16, Košice
2. ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice
3. ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
4. ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
5. ZŠ Staničná 13, Košice

Termín podania prihlášky: 26. 10. 2023

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/