Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov štyroch základných škôl a Zákl. umeleckej školy M. Hemerkovej v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. ZŠ Bukovecká 17, Košice
2. ZŠ Kežmarská 30, Košice
3. ZŠ Park Angelinum 8, Košice
4. ZŠ Staničná 13, Košice
5. ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, Košice

Termín podania prihlášky: 30. 04. 2021

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/