Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov štyroch základných škôl v Košiciach

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. ZŠ Kežmarská 30, Košice
2. ZŠ Fábryho 44, Košice
3. ZŠ Slobody 1, Košice
4. ZŠ Gemerská 2, Košice

Termín podania prihlášky: 05. 11. 2021

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/