Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Orgovánová 5 v Košiciach

Primátor mesta Košice
podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
vyhlasuje výberové konanie
na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5  v Košiciach
 
Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku podľa § 11 zákona č. 317/2009 z.,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
 
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
 • prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné, na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača.
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času v rozsahu 1-2 strán/A4,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca pre  výkon pedagogickej činnosti (nie staršie ako 3 mesiace),
 • čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
 
Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 797 €.
 
Termín podania prihlášky: 24. 05. 2019
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať do uvedeného termínu na adresu:
                                         
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
 
Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na  úrad. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 
Na obálke uveďte meno odosielateľa a „VK na funkciu riaditeľa CVČ Orgovánová 5, Košice - NEOTVÁRAŤ“.
         
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
 V Košiciach 29. 4. 2019 
 
 
 Ing. Jaroslav Polaček
 primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/