Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86 v Košiciach

Primátor mesta Košice
vyhlasuje

podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86 v Košiciach

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kategórii vychovávateľ v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušného školského zariadenia v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Termín podania prihlášky: 1. 6. 2010

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne alebo neúplné sa do konania nezaradia.
VK sa týka Centra voľného času, ktoré svoju činnosť vykonáva prevažne pre žiakov základných škôl v okrese Košice okolie.

Na obálke uveďte meno odosielateľa a „VK na funkciu riaditeľa CVČ Popradská 86 - NEOTVÁRAŤ".


V Košiciach 10. 5. 2010

Ing. František Knapík


/Zdroj: Oddelenie školstva MMK/

primátor