Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Ý B E R O V É K O N A N I E
na funkciu riaditeľa Centra voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
- Prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o bezúhonnosti - odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 15.06.2007

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne alebo neúplné sa do konania nezaradia.
Na obálke uveďte odosielateľa a „VK + príslušná škola". NEOTVÁRAŤ

Košice 10.05.2007

Ing. František Knapík


/Zdroj: Oddelenie školstva MMK/