Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Azovská 1 v Košiciach

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa Materskej školy Azovská 1 v Košiciach

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- Ukončené vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov odbornej pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: - prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- profesijný životopis,
- doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1-2 strán/A4.

Termín podania prihlášky: 15. 05.2007

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s uvedením svojho mena, adresy a upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Azovská 1 v Košiciach.“ K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov písomný súhlas na použitie osobných údajov prihláseného pre potreby výberového konania.


Ing. František Knapík