Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským Žižkova 4, Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským Žižkova 4, 040 01  Košice    
 
Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:
 • odborná a  pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • znalosť maďarského jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača.
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 831,50 €.
 
Termín podania prihlášky: 25. 11. 2019
 
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
 
                                         Magistrát mesta Košice
                                          Oddelenie školstva
                                          Trieda SNP 48/A
                                          040 11 Košice
 
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne                         sa do konania nezaradia.
 
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským Žižkova 4, 040 01  Košice“.
 
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
V Košiciach 4. 11. 2019                                                    
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta