Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4 v Košiciach

Primátor mesta Košice
vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4 v Košiciach

Požadované podmienky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov odbornej pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov ped. praxe
- profesijný životopis,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 27. 05. 2010

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4 v Košiciach."


Košice 28.4.2010


Ing. František Knapík


/Zdroj: Oddelenie školstva MMK/