Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov odbornej pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009Z. z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: - prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesný životopis,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Termín podania prihlášky: 30.04.2013 Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Magistrát mesta Košice
Oddelenie strategického rozvoja
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice." 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, v.r.


Košice 03.04.2013