Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy Abovská 36 Košice

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme


V Ý B E R O V É K O N A N I E
na funkciu riaditeľa/ riaditeľky:
Základnej školy Abovská 36 Košice

Požadované podmienky pre uchádzačov:
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
- Prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- profesijný životopis,
- doklad o bezúhonnosti - odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4,
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 18.11.2005 na adresu: Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice s uvedením odosielateľa a označením na zalepenej obálke: Výberové konanie – ZŠ Abovská 36 Košice – NEOTVÁRAŤ.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne alebo neúplné sa do konania nezaradia.JUDr. Zdenko Trebuľa
Košice 20.10.2005