Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ riaditeľky Základnej umeleckej školy Jantárová 6 Košice

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

V Ý B E R O V É K O N A N I E
na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jantárová 6 Košice

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- Ukončené vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- Prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- profesijný životopis s potvrdením 5 ročnej pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti - odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej ZUŠ v rozsahu 1 – 2 strany/A4,
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 6.10.2006

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne alebo neúplné sa do konania nezaradia.
Na obálke uveďte odosielateľa a „VK ZUŠ Jantárová 6 - NEOTVÁRAŤ".


Ing. František Knapík
primátor mesta