Prejsť na obsah

Výberove konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne

Primátor mesta Košice
vyhlasuje  podľa  §  3  a  4  zákona  NR  SR  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  v  školstve  a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu:

riaditeľ  Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie v odbore výživy,
- zdravotná spôsobilosť pre školské stravovanie.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.,
- osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
- najmenej 5 rokov praxe v oblasti školského stravovania,
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Termín podania prihlášky:  22. 07. 2014
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Magistrát mesta Košice
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Vyhlasovateľ  výberového  konania  si  vyhradzuje  právo  nezaradiť  do  výberového  konania  uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Na  obálke  uveďte  meno  odosielateľa  a  „Výberové  konanie  na  funkciu  riaditeľ  Školskej  jedálne Juhoslovanská 2, Košice - NEOTVÁRAŤ"

V Košiciach, 30.06.2014                                                     MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

Prílohy