Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice

Termín podania prihlášky: 03. 01. 2023

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/