Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice
 
Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:
- úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore – potravinárstvo, asistent výživy, spoločné stravovanie, prípadne úplné stredné vzdelanie v inom študijnom odbore s rekvalifikačným kurzom s akreditáciou MŠVV a Š SR v odbore potravinárstvo, asistent výživy alebo spoločné stravovanie,
- zdravotná spôsobilosť,
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.,
- najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti školského stravovania,
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
- písomná prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť,
- žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe),
- písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky:   20. 01. 2020

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie  školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Na obálke uveďte meno odosielateľa  a   „Výberové konanie  na funkciu riaditeľ  Školskej  jedálne Juhoslovanská 2,  Košice   -   NEOTVÁRAŤ"
 
V Košiciach, 17.12.2019                                                                            
                                               
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta
 
 
/Zdroj: odd. školstva MMK/