Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej kuchyne a školskej jedálne Trebišovská 10 v Košiciach

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Primátor mesta Košice
vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Školskej kuchyne a školskej jedálne Trebišovská 10 v Košiciach

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- Ukončené úplné stredné vzdelanie
- Odborná a zdravotná spôsobilosť pre školské stravovanie

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov
- najmenej 5 rokov praxe v školskom stravovaní
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania
- organizačné a riadiace schopnosti.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- profesijný životopis,
- osobný dotazník
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o praxi v školskom stravovaní
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školskej jedálne v rozsahu 1 strány/A4.

Termín podania prihlášky: 16. 07.2007

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mesto Košice
oddelenie školstva
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s uvedením svojho mena, adresy a upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej kuchyne a školskej jedálne Trebišovská 10 v Košiciach." K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov písomný súhlas na použitie osobných údajov prihláseného pre potreby výberového konania.

Košice 12. 06. 2007


Ing. František Knapik


/Zdroj: Oddelenie školstva MMK/