Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole

Primátor mesta Košice vyhlasuje
 
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
výberové konanie
 
na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice    
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania sa nachádzajú v prílohách
 
Termín podania prihlášky je PREDĹŽENÝ do 30.06.2022
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/