Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole

Primátor mesta Košice
vyhlasuje

podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole,Trieda SNP 48/A, Košice

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR
č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace,
- najmenej 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky, financovania a prevádzky rozpočtových organizácií,
- znalosť právnych predpisov,
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- overená kópia dokladov o vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce odbornú prax,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušného strediska služieb škole v rozsahu 1-2 strán/A4,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 30. 06. 2017

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Na obálke uveďte meno odosielateľa a „VK na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice - NEOTVÁRAŤ".


V Košiciach 07.06. 2017

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/