Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole Nižná úvrať 26, Košice

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Primátor mesta Košice
vyhlasuje

podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole Nižná úvrať 26, Košice


Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru so zameraním na stavebníctvo

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- najmenej 5 rokov praxe v oblasti údržby a opráv stavebných objektov
- znalosť právnych predpisov
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník
- overená kópia dokladov o vzdelaní
- štruktúrovaný profesionálny životopis
- potvrdenie preukazujúce prax alebo živnostenský list
- doklad o bezúhonnosti
- písomne spracovaná koncepcia organizačnej štruktúry a rozvoja Strediska služieb škole v rozsahu 1 – 2 strany/A4
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Termín podania prihlášky: 31. 08. 2007

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezariadia.
Na obálke uveďte odosielateľa a „VK – SSŠ“. NEOTVÁRAŤ"

Košice 27. 07. 2007


Ing. František Knapík